Planuri de implementare

Data publicarii : 05 Dec 2014

În perioada negocierilor la UE au fost elaborate Planuri de implementare pentru 12 directive şi un regulament în vederea fundamentării perioadelor de tranziţie solicitate. Planurile de implementare au fost elaborate în două etape:

 

Etapa 1

Directiva 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi distribuţia sa de la terminale la staţiile service

Directiva 1999/13/CE privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii

Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, amendată prin Directiva 2004/12/EC

Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor

Directiva 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

Directiva 91/676/EEC privind protecţia apelor împotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole

Directiva 76/464/CEE si “directivele fiice” referitoare la poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii

 

Etapa 2

Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman

Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor

Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orăşeneşti modificată prin Directiva 98/15/CE

Directiva 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării

Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer proveniţi din instalaţii mari de ardere

Regulamentul (CEE) nr. 259/93 privind supravegherea şi controlul transportului de deşeuri în, dinspre şi înspre Comunitatea Europeană

 

În urma negocierilor s-au obţinut perioade de tranziţie pentru implementarea a 10 directive şi a unui regulament (a se vedea Tratatul de Aderare):

Directiva 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi distribuţia sa de la terminale la staţiile service

Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje

Directiva 99/31/CE privind depozitarea deşeurilor

Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor

Directiva Consiliului nr. 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

Regulamentul (CEE) nr. 259/93 privind supravegherea şi controlul transportului de deşeuri în, dinspre şi înspre Comunitatea Europeană

Directiva Consiliului nr. 76/464/CEE privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunităţii (si cele 7 Directive “fiice”)

Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane

Directiva nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman

Directiva nr. 88/609/CEE privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în atmosferă de la instalaţiile mari de ardere (amendată prin Directiva nr. 2001/80/CE)

Directiva nr. 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării

Planuri_implementare_EtapaI

Planuri_implementare_EtapaII